بەنیشت/benîşit: ن:[ کباک] بەنووشت، بنێشت، جاجک _ جاچک، جاجک.

بەنیشت جوون/benîşit cûn: کتن: بنێشت جاووین.

.

.

.

.