برڤەت/birvet: ن: [ ئاڤێسـ : taUUrb : بڕووەت][ پهـ : برووک][ پارسی نوێ : ئەبرۆ] ئەبرۆ _ برۆ ، بروێ، برڤێ، بری، ئەبروو، بره.

برڤێ/birvě: ن:[ ئاڤێسـ: برڤەت ][ پهـ : برووک][ پارسی نوێ : ئەبرۆ] برۆ، بروێ، برڤێ، بری، ئەبروو، بره.

.

.

.

.