برم/birm: ن:[ توێ][ ئاڤێسـ : برڤەت ][ پهـ : برووک][ پارسی نوێ : ئەبرۆ ] بره، برۆ ، ئەبروو، بورگ، بروێ، برڤێ، بری : ڕیز ە موویەکی کەوانەیی یە، بەسەر کاڵانەی چاوەوە.

.

.

.

.

.