بۆرەک/borek: ن:[ باڵ] جۆرە باڵندەیەکە پەڕەکەی شەرانی و کلکی ڕەشە، باڵەکەی پەڵەی سپی پێوەیە، دەنووک و قاچی قاوەیییە، لە قەڵەڕەشکە دەچێت و لە چۆلەکە گەورەترە.

.

.

.

.