سەفرا/sefira: ن:[ بیا][ ع: صفراء ] زەرداو، زراو : شلەیەکی تاڵە جگەر دەریدەکات، ڕەنگەکەی لە ئادەمیزادا زەردە، لە گیانداری گەشتخۆردا ڕەنگی زەردی مەیلەو سوورە، لە گیاندرای گیاخۆر و باڵندەدا ڕەنگی سەوزە. لە هەرسکردنی چەورییدا رۆڵ دەگێرێت. [ ئینگـ : Bile, Gall – Galt, Bilis]{ کەماڵنامە، ل، 629}    

.

سەفرابەر/sefiraber: ن:[ ڕوو][ سەفرا+ بەر( بردن)] نێرووك.[ لا : aspidium filix mas].

.

.

.

.