بزبزۆک ¹ /bizbizok: ن:[ ڕوو] بزنۆکە، پایزە، پیازی هورچ، جۆتارووک : jotaruk، ڕۆست : rost، زەعفەرانی مێرگ، سۆرنجان( فارسی)، کولوک جوتیان : kuluk jutyan : گوڵێکە لە نەورۆزدا دەپشکوێت، ڕووەکێکی ژەهرینە.[ ئینگـ : Autum crocus , colchicum , naked sarcous]{ کەمالنامە، ل، 1221}.

 پۆلێنکردنی زانستی : Scientific classification
kingdom  phylum class order Family Genus speies
فەرمانڕەوایی هۆبە پۆل پلە خێزان چەشن جۆر
Plantae Magnoliophyta Liliopsida Liliales Colchicaceae Colchicum Colchicum alpinum
جیهانی ڕووەک کاسە تۆودارەکان      

.

.

___________________

بزبزۆک ² /bizbizok: ن:[ زیند] بسبسۆک.

.

.

.

.