مرق/mirq: ن:[ دەنگ] قرم ، نەڕە : دەنگی بەران و سابرێن کاتێک بییەوێت بپەڕێت.

مرقاندن/mirqandin: کتپ:[ دەنگ] بۆقاندن : مرقەمرق کردن.

مرقە/mirqe: ن:[ دەنگ] پڕمە، دەنگی پڕمەپرمی تەگەیە لە حاڵی بزن بەتەگەدا.

مرقەکەرڎەی/mirqekerđey: کتپ:[ هـ][ مرقە+ کەرڎەی] مرقەکردن، مرقاندن.  

مرقەمرقmirqemirq: ئانتـ:[ دەنگ] بڵمەبڵم، پڕمەپڕم، فیک فیک، کووفکووف : مرقەی یەک لە دوای یەک.

:: مرقەمرقی کەروێشک : واقین.

مرقەمرق کەرڎەی/mirqemirq kerđey: کتپ:[ مرقەمرق+ کەرڎەی] مرقەمرق کردن، مرقاندن.

مرقن/mirq: ئانتـ:[ مرق+ ن] قەڵەو و زل و نالەبار، ڕەزاگران.   

مرقنای/mirq: کتپ:[ هـ] مرقاندن.

مرقنای ونە/mirq: کتپ:[ هـ][ مرقنای+ ونە] لێمرقاندن، مرقنای وەنە.

مرق و هۆڕ/mirq: نتـ:[ دەنگ][ کە][ مرق+ و+ هۆڕ] مرقەمرق : مرق و هووڕ.

.

.

.