میاو/miyaw: ن:[ دەنگ] دەنگی پشیلەیە. [ ئینگـ : meow]

میاواندن/miyawandin: کتپ:[ دەنگ] میاوەمیاوکردنی پشیلە. 

میاوەمیاو/miyawemiyaw: ئانتـ:[ دەنگ] نێوەی دەنگی پشیلەیە.

:: کتکەبۆر پەیابوو، دەستی کرد بە میاوەمیاو. { گەدا، ل، 69}

میاوەمیاوکردن/miyawemiyaw kirdin: کردن:[ دەنگ] میاواندن.

میاومیاو/miyawmiyaw: ئانتـ:[ دەنگ] 

میاونای/miyawnay: کتن:[ دەنگ][ هـ] میاواندن.

.

.

.

.