قووق/qûq: ن:[ دەنگ] دەنگی کەڵەشێر.  

قووقان/qûqan: کتن:[ دەنگ]

:: کەلەشێر دەست بە قووقان دەکات.

قووقاندن/qûqandin: کتپ:[ دەنگ] قیقلین: qîqilîn( کباک).

قووقە/qûqe: ن:[ دەنگ]

:: قووقەی کەڵەشێر.

قووقەکردن/qûqekirdin: کتپ:[ دەنگ]

.

.

.

.