بزوو ¹ /bizû: ن:[ ڕوو] بەووز، بزۆ، بڤز، بووز، داربی، دارتۆفانە، دارەقەیسی ڕەشە، ناڕەوەن : جۆرە دارێکی گەورەیە، وەک توو، بەڵام گەڵای باریکترە، بەرەکەی قۆزاخەیە و بڕە لە مێشوولە.

.

.

__________________

بزوو ² /bizû: ن: بزۆت، بزووت، هەژ.

بزووتن/bizûtin: کتن: بزەفتن.

.

.

__________________

بزوو ³ /bizû: ن:[ ئاژ] بزی، بەزەی : سەرەتای کلکی یەکسم لەلای قوونەوە.

بنبزوو/binbizû: نتـ:[ بن+ بزوو] بن کلکی وولاخ.

.

.

.

.