بزوو¹/bizû: ن:[ ڕوو] بەووز، بزۆ، بڤز، بووز، داربی، دارتۆفانە، دارەقەیسی ڕەشە، ناڕەوەن : جۆرە دارێکی گەورەیە، وەک توو، بەڵام گەڵای باریکترە، بەرەکەی قۆزاخەیە و بڕە لە مێشوولە.

.

.

__________________

بزوو²/bizû: ن: بزۆت، بزووت، هەژ.

بزووتن/bizûtin: کتن: بزەفتن.

.

.

__________________

بزوو³/bizû: ن:[ ئاژ] بزی، بەزەی : سەرەتای کلکی یەکسم لەلای قوونەوە.

.

.

.

.