تیلماسک/tîlmasik: ن: تیلمە، تیسمال.

{ بە پارچە زەوی دەگووترێت کە بارێک بێ و بەرەکەی تەنگ بێت، وشەکە لە تیرماسکەوە هاتووە. ماسک، مازک، ماز. ماز بەڕێیەکی تەنگ و سەختی چیا دەگوترێت. مازە لە زمانی کوردییدا بۆ بڕبڕەی پشت بەکادەهێندرێت، کە ستوونێکی باریکە}{ ج. نەبەز}. 

.

.

____________________

تیلماسک/tîlmasik: ن:[ ڕوو][ هـ ] زەنگەتە ترێ.  

.

.

.

.