وارخان/warxan: ن:[ ئەند] ئه‌پارتمان، باڵه‌خانه.[ ئینگـ : ( Apartemnt, Flat (BE]. 

.

.

.

.