تیسووێ/tîsuwě: ن:[ ڕوو] تێسوێ، تێسوو، دۆری : گیایەکە بڵندە، نێرتکەکەی پاک دەکرێت و دەخورێت و بۆ زگ ئێشە زۆرباشە، سەری نێرتکەکەی جەوی دەردەکات و لەگەڵ قەندی بەکوتراوی بەبرینان وەرکرێت و زۆرباشە و گۆشتەزوونەی دەبێتەوە، بنەکەشی بەکوتراوی دەبێت بە ئەسپۆن.

.

.

.

.

.