سۆبلەتی/sobiletî: ن:[ ڕوو][ دزە] سۆربلەتی : دارێکی بەراو و دێمەکاریشە، دار و گەڵاکەشی لە دار و گەڵای دار گێوژی دەچێت، بەڵان سوورترە. دارەکەی دڕکاوییە و بەڕێکی خڕ دەگرێت و ناخوڕێت و ووردە. وەکو گێوژی وایە بەرەکەی بەدەم بارانەوە پێدەگات.{ گیو، ل، 597}

.

.

.

.