بڵتە/biľte: ن: [ دەنگ] دەنگێکی بچووکە، کە بریتییە لە شتێکی ڕەق بکەوێتە ناو شتێکی شل، بەچشنێک ئەو دەنگە پەیدا بکات.

{ تێبـ: دەنگی ( بڵتە) لە دەنگی (قوڵتە ) بچووکترە}.

بڵتەبڵت/biľte biľt: ئان: بڵتەی بەردەوام. یان پڵتەی یەک لە دوای یەک.

.

.

.

.