بووتیمار/bûtîmar: ن:[ باڵ] باڵندەیەکی شووم و نەگبەتە.[ فار : بوتیمار][ ئینگـ : Bittern]

{

کاری دڵم چڵ رۆژە بوو، نەک بێکاری و دەرایزەبوو

مەقصودی من (پیرۆزە)بوو، ئەو ڕۆیی( بووتیمار)ی گرت

}{ وەفایی}.

.

.

.

.