بەخشیش/bexşîş: ن:[ پهـ : baxŝiŝn][ بەخش+ یش] پاداش _ پاداشت، خەڵات، ڕێزانە : بە خۆشی و خۆڕایی خەلات یا دراودان.[ ئینگـ : Prize] 

به‌خشیشەنە/bexşîşene: ئاکتـ:[ هـ] لەبەخشیشدا.

.

.

.

.