سولاوکە/sulawke: ن:[ ئەند] بۆختک، پلوورە( دەر)، پلووسک( هـ). چەمبلوولک، چرک _  چرتک،  چرۆنەک، سوولک _ سوولاووک، سوولـی، سولاوکە، شرک، لووساووک، مەرزم، مەرزووب : ئەوەیە کە ئاوی باراناوی لەسەربانانەوە پێدا دێتە خوارێ یان ئاوی پێدا دەچێتە ناو حەوز و شوێنی ترەوە.

.

.

____________________

سولاوکە/Sulawke: ن: گوندی سولاوکە دەکەوێتە ناو پارێزگای هەوڵێر لە دەڤەری شەقڵاوە.  

.

.

.

 

.