سیچکەسڵاوە/sîçkeselawe: نتـ:[ نخ] باپشكێو، بووکک، بوولک، بیتک، پزووک، چینچكەسڵاو، سلەزوەردە، سیتکەسەڵاو، سیسكەسراوە، قینچكەسڵاوە : دوومەڵێکە لە گۆشەی ناوەوەی چاودا وەك زیپكەیەكی سووری چووكی نێرتكدارە لە سووچی چاو لەسەر پێڵوو پەیدا دەبێت و هۆیەكەی دەستی پیس یان دەسرەی پیس لەچاوادانە.[ ئینگـ : Eye sore]

.

.

.

.