بوختی/buxtî: ن:[ مەغ] ووشتری دوو کۆپارە، جۆرە ووشترێکی بەهێزە، باری زۆر هەڵدەگرێت، و ڕەنگی سوورە.

{

کەژاوە و دار و بارو تەختەیی لوختی لەسەر بوختی

دەناڵێن لەشەوقی گەییە وەک ئەستوونی حەننانە

}{ نالی}.

.

.

__________________

بوختیەیش/buxtyeş: ن: لەسەدەی چوارەمیندا بە( بەختیاری)یان گووتووە.

.

.

.

.