بوورا/bûra: نتـ:[ خێز][ کباک]

1 – ژن برا.

2 – برای مێرد، شووبرا، هێوەر.

.

.

.

.