میمان/mîman: ن:[ فە] میوان

میمانخانە/mîmanxane: نتـ:[ فە] میوانخانە.

.

.

.

.