بۆختک/boxtik: ن:[ کباک][ ئەند] پلوورە( دەر)، پلووسک( هـ)، چەمبلوولک، چرک _  چرتک،  چرۆنەک، سوولک _ سوولاووک، سولاوکە، سوولـی، شرک، لووساووک، مەرزم، مەرزووب : ئەوەیە کە ئاوی باراناوی لەسەربانانەوە پێدا دێتە خوارێ یان ئاوی پێدا دەچێتە ناو حەوز و شوێنی ترەوە.

.

.

.

.