بنەماڵ/binemaľ: نتـ:[ بنە+ماڵ] خانەدان، خێزانێک لە خێزانەکانی خێلێک.

:: بنەماڵەی ڕەشەی وەسمان دەڵۆن.

بنەماڵە/binemaľe: نتـ: کۆمەڵێ لە خزم و کەسی یەکتر( دوور و نزیک) کە بنەچەیان دەچێتەوە سەر کەسێک. 

.

.

.

.