بنچۆک/binçok: نتـ:[ توێ] بارفیسک.

.

بنچۆکدان/binçokdan: کتن:[ بنچۆک+ دان] بەرچۆکدان، داگیرکردن، داوڕانن، داێرانن، دەست بەسەرداگرتن، زەوتکردن، گرتن، لەهاندن، هێزتێدا جێگیر کردن، هێزلێ دابەزاندن، هێزی نیزامی تێخزاندن. 

بنچۆکدران/binçokdiran: کتپ:

بنچۆکدراو/binçokdiraw: ئانفا: بەرچۆک‎دراو، پێبەرێتی، داگیر کراو، داگیرکریا، داگیرکریاگ، دەست بەسەرداگیراو، شوێنی گیراو بەشێوەی نیزامی. 

.

.

.

.