خارزا/xarza: نتـ:[ خێز][ کباک] خوارزا.

.

.

.

.