خارزا/xarza: نتـ:[ خێز][ کباک] خوارزا : xwarza ( کباش).

.

.

.

.