پیزاگ/pîzag: ن:[ زیند] پیزانگ : جۆرێک زەرگەتەی باریکی کێویی.

پیزانگ/pîzang: ن:[ زیند] پیزاگ.

پیزەک /pîzek: ن:[ زیند] پیزەنگ، زەردەوڕڵە.[ zoo :vespa germanica].

پیزەنگ/pîzeing: ن:[ زیند] پیزەک، زەردەوڕڵە.

{ تێبـنی : لە ناوچەیەکە بۆ ناچەیەک گۆکردنی ئەم ووشەیە دەگۆردرێت}.

.

.

.

.