دران ¹ /diran: ن:[ توێ][ کباک] ددان، دان. 

دران کشاندن/diran kişandin: کتپ: هەڵکرن و یاراکرن. { گیو، ل، 445}  

درانێن ئارگووشکێ/diranên argûşkê: نتـ:[ توێ][ کباک] درۆک.

درانێن براکوور/diranên birakûr: نتـ:[ توێ][ کباک] چووار ددانە تیژەکان. 

درانێن کورسی/diranên kursî: نتـ:[ توێ][ کباک] خلێنە، خرێنە. 

درانێن بایی/diranên bayî: نتـ:[ توێ][ کباک] ددانی قولاپی ژەهرداری مارییە. 

.

.

____________________

دران ² /diran: کتپ:[ کناو][ دران کاری بزری چاوگی دان ـە] دریای( هـ). 

 دران وەک پێشگر لە وشەی لێکدراو و داڕێژراو دا 

درانە پاڵ/dirane paľ: کتپ:[ کناو][ دران+ ئە+ پاڵ] دریای پاڵ.( هـ).

درانە دەر/dirane der: کتپ:[ کناو][ دران+ ئە+ دەر] دریای بەر.( هـ).

درانە دەست/dirane dest: کتپ:[ کناو][ دران+ ئە+ دەست] دریای دەس( هـ)، خستنەسەر.

درانە دەم/dirane dem: کتپ:[ کناو] دریای دەم( هـ).

درانە دواوە/dirane dwawe: کتپ:[ کناو] دریای دماوە( هـ). 

درانە ژێر/dirane jêr: کتپ:[ کناو] دریای چێر( هـ). 

 تێبینی 
 گۆڕانکاری لە نێوەان شێوەزاری هەورامی و کرمانجی ناوەندا لە دوو دەنگ و پیتی ( چ) و ( ژ) دا هەیە.

درانە ژێرەوە/dirane jêrere: کتپ:[ کناو] دریایۆ چێر.( هـ).

درانە ژێر بەرەوژوور/dirane jêr berejûr: کتپ:[ کناو] دریای چێرۆری( هـ).

درانە سەر/dirane ser: کتپ:[ کناو] دریای سەر.( هـ).

درانە سەرەوە/dirane serewe: کتپ:[ کناو] دریای سەرۆ.( هـ).

درانە شیش/dirane şîş: کتپ:[ کناو] دریای سیچ.( هـ).

درانەوە/diranewe: کتپ:[ کناو] دریایۆ.( هـ).

درانەوە بەر خۆر/diranewe ber xor: کتپ:[ کناو] دریای وەر.( هـ).

درانەوە پاڵ/diranewe paľ: کتپ:[ کناو] دریایۆ پاڵ. ( هـ).

درانەوە بەپێدا/diranewe be pêda: کتپ:[ کناو] بەپێوەدرانەوە، دریایۆپێوە( هـ).

درانەوە بەدەستەتدا/diranewe be desteti da: کتپ:[ کناو] دریایۆ دەستووری.( هـ).

درانەوە دەر/diranewe der: کتپ:[ کناو] دریایۆبەر ( هـ).

درانەوە دەست/diranewe dest: کتپ:[ کناو] دریایۆ دەس.( هـ).

درانەوە دەم/diranewe dem: کتپ:[ کناو] دریایۆ دەم.( هـ).

درانەوە دوا/diranewe dwa: کتپ:[ کناو] دریایۆ دما( هـ).

درانەوە سەر/diranewe ser: کتپ:[ کناو] دریایۆ سەر. ( هـ).

درانەوە سەرەوە/diranewe serewe: کتپ:[ کناو] دریایۆ سەرۆ.( هـ).

درانەوە بەسەردا/diranewe be serda: کتپ:[ کناو] دریایۆ سەرەرە. ( هـ).

درانەوە بە کۆڵدا/diranewe be koľida: کتپ:[ کناو] دریایۆ کۆڵێ.( هـ).

دران شەیەرە/diran şeyere: کتپ:[ کناو] بەشەیدا دران.( هـ).

دران کۆڵێ/diran koľê: کتپ:[ کناو] درانە کۆڵ.( هـ).

دران لا/diran la: کتپ:[ کناو] درانەلا.( هـ).

دران لاوە/diran lawe: کتپ:[ کناو] درانەلاوە.( هـ).

دران ملەرە/diran milere: کتپ:[ کناو] بەملدا دران، بەسەردا دران.( هـ).

  دران وەک ناوگر و پاشگر  لە وشەی لێکدراو و داڕێژراو دا 

بەپێوە دران/be pêwe diran: کتپ:[ کناو] دریای پێوە. 

بەدەستانەوە دران/bedestanewe diran: کتپ:[ کناو] دریای دەسێوە.( هـ).

بەدەستەوە دران/bedestewe diran: کتپ:[ کناو] دریای دەسۆ.( هـ).

بەدەستدا دران/bedestida diran: کتپ:[ کناو] دریای دەسۆری.( هـ).

بەدەمدا دران/be dem da diran: کتپ:[ کناو] دریای دەمۆری.( هـ).

بەدەمدا درانەوە/be dem da diranewe: کتپ:[ کناو] دریایۆ دەمەنە( هـ).

بەدەمەوە دران/bedemewe diran: کتپ:[ کناو] دریای دەمۆ.( هـ).

بەژێر دا دران/bejêr da diran: کتپ:[ کناو] دریای چێرەرە. 

بەژێردا درانەوە/bejêr da diranewe: کتپ:[ کناو] دریایۆ چێرۆری _ دریایۆ چێرەرە( هـ). 

بەسەردا دران/beserda diran: کتپ:[ کناو]  دریای سەرەرە _ دریای سەرەنە( هـ).

بەسەردەستا درانەوە/beser desta diranewe: کتپ:[ کناو] دریایۆ دەسەرە.( هـ).

بەسەر دەستدا دران/beser dersda diran: کتپ:[ کناو] دریای دەسەرە.( هـ).

بەشوودران/be şûdiran: کتپ:[ کناو] دریای شوو.( هـ).

بەشوودرانەوە/be şûdiranewe: کتپ:[ کناو] دریایۆ شوو.( هـ).{ وشەنامە، ل، 444}. 

بەشەیدا درانەوە/be şeyida diran: کتپ:[ کناو] دریایۆ شەیەرە ( هـ).

بەیەکدادرانەوە/beyekida diranewe: کتپ:[ کناو] دریایۆ پێوەرە _ دریایۆ پێوەنە.( هـ).

پاڵ پێوەدران/paľ pêwediran: کتپ:[ کناو] دریای چەنە( چنە)، تێ ڕادران.

پێدادرانەوە/pêdadiranewe: کتپ:[ کناو]  دریایپۆ پوورە( هـ).

پێدران/pêdiran: کتپ:[ کناو] دریای پەنە( پنە)

پێدرانەوە/pêdiranewe: کتپ:[ کناو] دریایۆ پنە_ دریایۆ پوورە.( هـ).

پێش درانەوە/pêş diranewe: کتپ:[ کناو] دریایۆ سەرەنە.( هـ).

پێوەدران/pêwediran: کتپ:[ کناو] دریای پۆ _ دریای پۆوە( هـ).

پێوەدرانەوە/pêwediranewe: کتپ:[ کناو] دریایۆپۆ _ دریایۆپۆوە. ( هـ).

تێدران/têdiran: کتپ:[ کناو] دریای نە.( هـ).

تێهەڵدران/têheľdiran: کتپ:[ کناو] دریای چور. 

تێهەڵدرانەوە/têheľdiranéwe: کتپ:[ کناو] دریایۆ چۆر. _ دریایۆ جۆری( هـ). 

دادران/dadiran: کتپ:[ کناو] دریای رە.( هـ).

دادرانەوە/dadiranewe: کتپ:[ کناو] دریای راوە.( هـ).

دڵدران/diľdiran: کتپ:[ دڵ+ دران]

فڕێدران/fiřêdiran: ئانفا:[ فڕێ+ دران

1 – دوورخستنەوەی شتێک لە خۆت بە هاویشتنی.{ خاڵ، ب 2 ، ل، 367}

2 – فیڕۆدان. 

لێفڕێدران/fiřêdiran: کتپ:[ لێ فڕێدان] لێکردنەوە، پەڕاندن.

دراڤ/dirav: نفا:

1 – [ کباک، باد] [ دۆخی ڕابردووی کەسی سێهەمی دران ـە] 

2 – [ ئاب] پارە، پوول. پەرە، زەڕ، دراو( کناو). 

دراو/diraw: نفا:

1 – [ کناو][ دۆخی ڕابردووی کەسی سێهەمی دران ـە] 

2 – [ ئاب] پارە، پوول. پەرە، زەڕ، دراڤ( کباک). 

دراوی/dirawî: نتـ:[ ئاب] پوولی نەغد.{ گیو، ل، 445}  

.

.

.