میینگە/mîyinge: ن: ڕیینگە. 

میینگەمیینگ/mîyingemîying: ئانتـ: ڕیینگەڕیینگ.

.

.

.

.

{ گیو، ل، 868}