یەک لەدوای یەک/yek le dway yek: نتـ:[ یەک+ لە دوای+ یەک] بەردەوام، پەیتاپەیتا، پیایەیی، دوا بە دوا،  لە زنجیرە.[ ئینگـ : succeslvely ،  progression ، following in succesion ، Alternating].

یەک لەدوی یەکترهاتن/yek le dway yek hatin: کتپ: دانە دەست یەکتری.

.

.

.

.