هەڤهێز/hevhêz: ئانتـ:[ هەڤ+ هێز] هاوهێز.[ گر : valent]. 

.

چەند هەڤهێز/çend hevhêz: ئانتـ:[ چەند+ هەڤ+ هێز] فرەهاوهێزی.[ ئینگـ: Multivalent][ گر : polyvalent]{ سەلاحەدین، ل، 547}

ژهەڤ بوون/ji hev bûn: کتن:[ ژ+ هەڤ+ بوون]

ل سەر هەڤ/li ser hev: نتـ: لەسەریەکتری، بەدەستە.

.

.

.

.