شیەهـ/şiyeh: ن:[ دەنگ] یخە : دەنگ دانی بزنەگەل.{ هەژار، ل، 522}

.

.

.

.