زندیلۆکا خوراکی/zindîloka xurakî: نتـ:[ کباک][ زندیلۆک+ ئا+ خوراکی][ ئینگـ : trophoblast]{ سەلاحەدین، ل، 1043}

پێوەندیدارێ زندیلۆکا خوراکی/zindîloka xurakî: ئانتـ:[ کباک] [ ئینگـ : trophoblastic]

.

.

.

.