عانه‌/äane: ن:[ ئاب] دراوێکی هندستانییه‌ ( ئانه‌).

.

.

.

.