ژاژک/jajik: نتـ:[ خوار] بەنیشت _ بنێشت _ بنیشت، جاچک، وێژەن.

ژاژکە/jajike: نتـ:[ خوار][ ژاژک+ ئە] جاچکە.

.

.

.

.