ئامێری مۆسیقا/amêrî mosîqa: نتـ:[ مۆسیقا][ ئامێر+ ی+ مۆسیقا]  

تار/tar: ن:[ مۆسیقا] ڕەواو _ڕەواوە : ئامێرێکی مۆسیقایە، پترلە دارەتوو سازدەکرێت، دەسکی درێژە، کاسەیەکی تایبەتی نێوبۆشی هەیە کەسیم بەسەریدا تیدەپەڕێت هەتا دەگاتە دەسکەکەی ولەوێ دەبەسترێتەوە، لەسەرکۆشی دادە نێن و بەمزراب لێدەدرێت.

.

.

.