جەهتەر/cehiter: ن:[ ڕوو][ هـ] ئەزبێ، جاترە، جەتر، هەربێلە، هەزوە( باد) : گیایەكی ماڵی و كێوییە، بۆنخۆشە، لە ناو چێشت و دانوولەی نۆكی دەكرێت.

.

.

.

.

جەهتەر/cehiter: ن:[ ڕوو][ هـ] ئەزبێ، جاترە، جەتر، هەربێلە، هەزوە( باد) : گیایەكی ماڵی و كێوییە، بۆنخۆشە، لە ناو چێشت و دانوولەی نۆكی دەكرێت.

.

.

.

.

جەهتەر/cehiter: ن:[ ڕوو][ هـ] ئەزبێ، جاترە، جەتر، هەربێلە، هەزوە( باد) : گیایەكی ماڵی و كێوییە، بۆنخۆشە، لە ناو چێشت و دانوولەی نۆكی دەكرێت.

.

.

.

.

جەهتەر/cehiter: ن:[ ڕوو][ هـ] ئەزبێ، جاترە، جەتر، هەربێلە، هەزوە( باد) : گیایەكی ماڵی و كێوییە، بۆنخۆشە، لە ناو چێشت و دانوولەی نۆكی دەكرێت.

.

.

.

.