ئاوه‌زێر/awezêr: نتـ:[ پیشـ][ مكـ][ ئاو+ ئه‌+ زێر] ئا‌ڤزێر، زه‌ڕكه‌ن، زه‌ڕكفتی: هه‌ركانزایه‌ك به‌ توێژاڵێك زێرڕووكێش كرابێت: ئه‌ك گه‌ردانه‌یه‌ زێر نییه‌، ئاوه‌زێر كراون.

ئاوه‌زێركردن/awezêr kirdin: كتپ:[ پیشـ][ مكـ] ئا‌ڤزێركردن، له‌ ئاوزێرهه‌ڵكێشان: ڕووكێشكردنی خشڵ، یان كانزایه‌كی تر به‌توێژالێكی زێر.

.

.

.