بەرماڵ/bermaľ: نتـ:[ بەر+ ماڵ] 

1 – بەڕە، ڕووخست، دووگرد _ دووگورد( هـ)، مازلۆخ( باد)، شەمل _ شەماک( هـ)، جاغاز، جانوماز، جارماز، جانماز : لەموو یان خوری یان تێکەلاو دروست دەکرێت. 

2 – [ ئەند] ئاسانە، ئاستانە، بەردەرگا، پێشخانوو، پێشماڵ، دەرماڵ. 

3 – دووتەختە دەواری لێکداراوی ئامادەیە بۆپێش لێ گرتن لە بایەکی بەهیز بۆئەوەی نەیەتە ناو دەوارەکەوە.

بەرماڵان/bermaľan: نتـ:[ کۆ] پێشماڵان.  

بەرماڵە/bermaľe: نتـ:[ بەر+ ماڵ+ ـە]

1 – بناوانی ماڵ. 

2 – پاشماڵە : ماڵە هەژارێکی خزمەتکاری ماڵێکە و جێگەیان داوەتێ، ژێرماڵە.

بەرماڵی/bermaľî: ن: بەرمالی.

.

.

.

.