تفاق/tifaq: ن:[ ؟]

1 – ئازوخەی نێو ماڵ بۆ زستان وەک شتی ویشككراوە، گوێز، مێوژ و کەشک.

2 – ئالیكی وڵاخان. كە وشک بێت، وەک، جۆ، گیا، وێنجە، كە بۆ زستانێی ئامادەدەكەن. 

3 – [ ئەردە] بەهارات و دانەوێڵە و سەوزی ویشک بۆ چێشت سازكردن. 

4 – كەرەستەی جووتی.

تفاقی جەنگێ/tifaqî cengê: نتـ: كەرەستەی شەڕێ، تڕوتفاق.

تفاقی ڕێگە/tifaqî řêge: نتـ: تۆشەی ڕێگا.

.

.

.

.

.