تفاق/tifaq: ن:[ ؟]

1 – ئازوخەی نێو ماڵ بۆ زستان وەك شتی ویشككراوە و گوێز و مێوژ و كەشك و….. 

2 – ئالیكی ووڵاخان. كە وشك بێت، وەك، جۆ، گیا، وێنجە، كە بۆ زستانێی ئامادەدەكەن. 

3 – [ ئەردە] بەهارات و دانەوێڵە و سەوزی ویشك بۆ چێشت سازكردن. 

4 – كەرەستەی جووتی.

تفاقی جەنگێ/tifaqî cengě: نتـ: كەرەستەی شەڕێ، تڕوتفاق.

تفاقی ڕێگە/tifaqî řěge: نتـ: تۆشەی ڕێگا.

.

.

.

.

.