موسکات/muskat: ن:[ ڕوو][ خوار] جۆزبوویی، گوێزی ئیندۆنوسیا : – بەرەکەی بەئەندازەی گوێزێک دەبێت، لەڕەندە دەدرێت و وەک بەهارارت دەکرێتە چێشتەوە.[ Bot : Myristica fragrans].

.

.

.

.