هۆ/ho: ن: ئه‌ته‌وه( کهـ)، ئەسپاو، ئووشت ( ل)، باعیس، بەهانە  _ هانە، بەڵگە، بۆنە، پەڵپ، پڕنۆ( ئەردە)، توور، دەلیل، سۆنگە( سەبەب)، سوێكە، گەواهی ، مامله‌ت، مایە، مەرام، مەڵامەت. [ ئینگـ : Cause ، Ground]

هۆكار/hokar: نتـ:[ هۆ+ كار( كردن)] باعیسكار : كەسێك كە دەبێتە هۆی كێشەیەك.

هۆکاری/hokarî: ن: باعیسكاری.

هۆی ڕاستەوخۆ/hoy řastewxo: نتـ: 

هۆی ناڕاستەوخۆ/hoy nařastewxo: نتـ: 

.

بەهۆ/beho: ئاکتـ:[ بە+ هۆ] .

بەهۆی/behoy: ئاکتـ:[ بە+ هۆ+ ی] .

بوونەهۆ/bûneho: کتن:[ بوون+ ئە+ هۆ] باعیسكاربوون

بوونەهۆی کێشەوکارێك/bûnehoy kêše û karêk: کتن:[ ]

{

كێ باعیس ئێمە بوو

یاخوا بەردی لێبارێ

}{ كانی مرادان،  لا 153}.

بێهۆ/běho: ئاکتـ:[ بێ+ هۆ] لەخۆوە، بێ هیچ بەڵگەیەک.

بەبێهۆ/beběho: ئاکتـ:[ بە+ بێ+ هۆ]

.

.

__________________________

هۆ/ho: ن:[ دەنگ] گووتەی جووتیارە لە کاتی لێخوڕین و سووڕاندنی گاجووت بۆ بانگ کردنی کەسێکی دوور.

هۆهۆ/hoho: نتـ:[ دەنگ] گووتەی جووتیار لە جووت لێخوڕیندا بۆ گەڕانەوەی گا.

.

.

.

.

.