پاتە/pate: ن:[ پۆشاک]

1 – كەوشی چەک و شڕ.

2 – كەوشی لاستیک، گالۆش.

.

.

__________________________

پاتە/pate: ن:[ پات] دووبارە.

.

.

______________________

پاتە/pate: ن:[ خوار] شەوپاتە، بەیات، پەزێدە : ورتكەنانی بەرماو یان خۆراكی شەو دابێتەوی.

پاتەخۆر/patexor: نفا:[ پاتە+ خۆر( خواردن)]

1- بەرماوخۆر.

2- بریتی یە لە مرۆڤی خۆ فرۆش و گەدا.

.

.

.

.