پز  1/piz: ن:[ ئاڤێسـ : arxup : پوﺜرە ][ پهـ : pus]

1- کوڕ، پس.   

2 – ئاوەلەمە _ ئاوڵەمە، به‌چكه، بێچوو، پیزه، تۆل، كۆرپه‌ _كۆرپه‌ڵه، مه‌لۆتكه : منداڵ لە پزدانی دایكیدا كە تازە پێك هاتووە و هێشتەئاوە، به‌ر له‌ گووران.[ ئینگـ : Embryo][ ع : جنین]

: بێچووی گیاندار لە نێو زگدا.

.

پزاغا/piz: نتـ:[ کباک، باد] کوڕناغا، کوری سەرۆک هۆز. 

پزان/pizan: نتـ:[ کباک، زا][ پز+ دان] پزدان، بێچوودان، منداڵدان. 

پزدان/pizdan: نتـ:[ پز+ دان] بەردان، پسدان، hevalok ، kardonk : پێستێکی تەنکە لە سکی بزن ومەڕ و مانگادا بێچووی تیا دێتە بەرهەم. منداڵدان، بەچەدان، زێدان، تێزانک. 

پزدانک/pizdanik: نتـ:[ کباک][ پز+دان+ک] پزدان. 

پزانگ/pizanig: نتـ:[ پز+ ئان( دان)+گ] پزدان.

پزلێ/pizlě: نتـ:[ پز+ لێ] جێگەی بێچوو لە زکدا، پزدان.

پزمام/pizmam: نتـ:[ پز+ مام] پسمام، ئامۆزا.  

پزۆ/pizo: نتـ:[ کباک، باد][ پز+ ئۆ] منداڵی بچووک بە تایبەتی بۆ کوڕان.

پزێ/pizě: نتـ:[ کباک، باد][ پز+ ێ] منداڵی بچووک بە تایبەتی بۆ کچان.

.

.

________________________

پز²/piz: ن:[ توێ][ رو : pizda] قوز، کوس : دەزگای شەرمی مێ یینە.

.

.

______________________

 پز  ³/piz: ئان:[ خوار] چێژەی تفت، چێژەی زوانگیر.

پزی/piz: نچ:[ پز+ ئی] تفتی.

.

.

_________________

پز  4/piz: ئان: بڵند، بەرز، سەر لە ئاسمان.

.

.

.

.

.