– پێوان/pêwan – : ن: پاشگرێکە لە زمانی کوردی هاوتای پەیڤی زمانی ئینگلیزی metry یە، و بۆ  زاراوە و دەستەواژەی زانستی ئەندازەیی بەکاردێت.  

پێوانە/pêwane: نتـ: ئا‌ڤبه‌ند، پله‌‌، ئه‌ندازه‌، ڕاده، پێوان، پیڤان‌.[ ئینگـ : measuring , measure , gauging, scale]{ کەمالنامە، ل، 1099}. 

پێوانە هاوهێزەکان/pêwane hawhêzekan: نتـ:[ پێوانە+ هاوهێزەکان] پێوانە بەرامبەرەکان. [ ئینگـ : Equivalent weight]. 

پێوانەکان/pêwanekan: نتـ: [ ئینگـ : ]. 

پێوانەکانی ڕوو/pêwanekanî řû: نتـ:[ پێوانەکانی+ ڕوو[ ئینگـ :  measures of surface – square]. 

پێوانەکانی فراوانی/pêwanekanî firawanî: نتـ:[ پێوانەکانی+ فراوانی] پێوانەکانی قەبارە. [ ئینگـ : measures of capacity – cubik]. 

پێوانەکانی درێژی/pêwanekanî dirêjî: نتـ:[ پێوانەکانی+ درێژی[ ئینگـ : measures of length – linear]. 

پێوانەیی/pêwaneyî: نچ: [ ئینگـ : standard]{ کەمالنامە، ل، 1099}. 

 هەندێک لە جۆرەکانی پێوانە لە جیهاندا 

پێوانەی ئەلکهولی/pêwaney elkihulî: نتـ: [ ئینگـ : alcoholometry]. 

:: خشتەی پێوانەی ئەلکهولی. 

پێوانەی بازنەیی/pêwaney bazineyî: نتـ: ڕژێمێكە بۆ پێوانی کەوانەی بازنە و گۆشە بە پلە و خولوک و چرکە.[ ئینگـ : circular measure]. 

پێوانەی بەرزی/pêwaney berzî: نتـ: [ ئینگـ : levelling] کەمالنامە، ل، 1100} 

پێوانەی بیستن/pêwaney bîstin: نتـ: [ ئینگـ : acoumetry]

پێوانەی بینایی/pêwaney bînayî: نتـ: بینایی پێوان، ،  [ ئینگـ : Optometry]. 

پێوانەی ترس/pêwaney tiris: نتـ: پێوانەی ترشێتی.  [ ئینگـ : acidimetry ]

پێوانەی تفتی/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : Alkalimetry]

پێوانەی دوینامیکی/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : dynamic scale ]

پێوانەی تیشک/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : Actino metry]

پێوانەی سەدی/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : Centigrade]. 

پێوانەی سرکە/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : Acetimetry]

پێوانەی شەکر/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : Saccharimetry]

پێوانەی شێ لە هەودا/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : Hygrometry]. 

پێوانەی فەهرنهایتی/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : Fahrenheit scale].{ کەمالنامە، ل، 1099}. 

پێوانەی گەرمۆکە/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : Calorimetry]. 

پێوانەی لەرە/pêwane: نتـ: [ ئینگـ : Oscillometry]. 

پێوانی مەودای بینینی/pêwane: نتـ: بینایی پێوان، پێوانی مەودای بینینی،  [ ئینگـ :  Perimetry]. 

پێوانەی /pêwane: نتـ: [ ئینگـ : ]

بەراووردكردنی پێوانە/berawurdkirdinî pêwane: كتپ:[ بەراووردكردن+ ی+ پێوانە] قەبڵاندنم نرخاندن، خەملکرن، بەهاکرن.[ ئینگـ : Estimate]. 

.

.

.

.