پێژ/pêj: ڕەگ:

1 – ڕەگی چاوگی( پێژان و پێژتن)ـە.

2 – پاشگرێکە لە زمانی کوردی بە واتای پانکردنەوە دێت و دەلکێت بەناوە وە و ناوی بکەر دروست دەکات. هاوواتای (پەز)ـە. : ئازپێز، خشت پێز، دارێژ، نانپێز.

پێژان/pêjan: کتن: پێژتن، برژێن : کاری پێژ

:: نان پێژان.

:: خشت پێژان.

پێژاندن/pêjandin: کتپ:[ ئەردە] لێدان( خشت). یان داڕشتن، له قاڵب دان (وەک: پێژاندنی خشت.)

پێژتن/pêjtin: کتن:[ ئێک: پەک، ئاڤێسـ: kap: پەک،  پهـ : پەچییتەن، روو: pech، فار: پختن]

1 – پاتن، پژاندن( کباک)، پێژان. دابێژتن( مکـ) : سازکردنی چێشت لەسەر ئاگر.

2 – نانکردن: سازکردن و برژاندنی نان لە تەندوور دا.

3 – پێگەیاندن و سوورکردنەوەی خشت لە کوورەدا.

پێژن/pêj: ئانتـ: بزوتن، جووڵە، تەکان

دەنگی شتی نادیاری، هەست

: پێژنا پاڤێ وێهات : دەنگ دانەوە

پێژنن/pêjanin: کتپ: پێژاندن.

.

.

.

.