ڕاتەكان/řatekan: كتن:[ ڕا+ تەکان]  

1 – ڕاپسكاوتن، ڕاتڵەكان، ڕاچڵەكین،ڕاوەشان، مووچوڕک، هەڵتەكان : جووڵانەوەی چشت بەهۆی ڕاتەكانیەوە.

:: جارجارە دڵم زۆر بەخراپی لێدەدات وەک ڕاتەکان.

2 – شۆک : به‌خێرا لاوازبوونی باری گشتی بەهۆی بڕین یان نەخۆشی له‌ش.[ ئینگـ: Shock].

ڕاتەكاندن/řatekandin: كتپ: جووڵاندن، ڕاتڵەكاندن، ڕاوەشاندن، هەڵتەكاندن.

ڕاتەكانی دەروونی/řatekanî derûnî: نتـ: كۆستی دەروونی، زامی رۆح.[ ئینگـ: Trauma].

ڕاتەكیان/řatekiyan: كتن: تەكاندان، ڕاتەكان، ڕاوەشان.

ڕاتەكین/řatekîn: کتن، ن: مووچڕکە. 

.

.

.

.