گاڵتە/gaľte: ن: پەند، ترانە، تناز، جەفەنگ، حەنەك، شۆخی، قەرف، قوومار، گەپ، گەمە، بازی _ وازی.

:: گاڵتە بە ئازارێک مەکە كە خۆی نەتچێشتووە.

گاڵتە

گاڵتە ئامێز/gaľte amêz: نتـ: گاڵتەجار.

گاڵتە باز/ gaľtebaz: نتـ:[ گاڵتە+ باز()]

گاڵتە بازی/ gaľtebazî: نچ:[ گاڵتەباز+ ی]

گاڵتە پێکەر/gaľtepêker: نفا:[ گاڵتە+ پێ+ كەر( کردن)]

گاڵتە پێکراو/gaľtepêkiraw: ئانفا:[ گاڵتە+ پێ+ كراو( کردن)]

گاڵتە پێکردن gaľtepêkirdin: کتپ:[ گاڵتە+ پێ+ کردن] قوومارپێکردن.

گاڵتەجار/gaľtecar: نتـ:[ گاڵتە+ جار]

گاڵتەجاری/gaľtecarî: نتـ:[ گاڵتە+ جار] گۆنگڵ( كباك).

گاڵتەچی/ gaľtečî: نتـ:[ گاڵتە+ چی] ئه‌بوقات، كۆمیدی.

گاڵتەکەر/ gaľteker: نفا:[ گاڵتە+ کەر( کردن)]

گاڵتەکردن/ gaľtekirdin: کتپ:[ گاڵتە+ کردن]

.

گاڵتە و گەپ/gaľte û gep: ن:

گاڵتە و شۆخی/gaľte û šoxî: ن:

.

گاڵتەیی/gaľteyî: نچ:[ گاڵتە+ ئیی]