بازگ/bazig: ن:[ ڕه‌نگ][ پهـ : spet][ كهـ] ئاق( تور)،  ئەبڵەق، ئسبیل، بازی، بەڵەك، پلپلی_پلپلین، چەرمە ( زەن)_ چەرمەک _  چەرمگ _ چه‌رموو ( دەر)_  چەرمووگ ( کباک)_  چەرمی( هـ) _ چەرمیگ، چەلت، چوڕ، دۆڕەنگ، ڕەش وسپی، سپی، سۆڵ ( سپی و سۆڵ )، گەوور. : دژی ڕەشییە.

بازگ بوونەوە/bazig bûnewe: كتن:[ بازگ+ بوون+ ئەوە] سپی بوونەوە، بازبوونەوە.

بازكردنەوە/bazkirdinewe: كتپ: سپی كردنەوە، بازكردنەوە.

.

.

.

.