ئه‌ک/ek: ئمـ:

1 – وه‌ك، ئه‌ككو.

2 – ده‌ك .: بۆ حه‌سره‌ت و داخ دادێت

:: ئه‌ك نه‌ژیم له‌ پاش تۆ.

3 – ئه‌ها، ئاها: بۆ ئاگاداركردنه‌وه‌ به‌كاردێت.

ئه‌ک ئه‌ک/ek ek: ئمتـ: ئاها ئاها: ئه‌كییه‌ك له‌ دواییه‌ك.

ئه‌ککو/ekiku: ئمتـ: ئه‌ك، وه‌ك، په‌ككو، ووشه‌ی سه‌رسووڕمانه‌.

:: ئه‌ككو چه‌ند سه‌مه‌ره‌؟!.

.

.

__________________________

– ه‌ک/-ek:

1 – پاشگرێكه‌ ناوی تایبه‌تی له‌ ناوی گشتی سازده‌دا( جیاده‌كاته‌وه‌)

:: په‌شم+ ئەک :  په‌شمه‌ک

:: كرم+ ئەک : كرمه‌ک

:: ناخون+ ئەک : ناخونه‌ک.

2 – دوای په‌سن( ئاوه‌ڵناو) ده‌كه‌وێت و ده‌یكات به‌ ناو

:: كاڵ+ ئەک : كاڵه‌ک

:: خام+ ئەک : خامه‌ک

:: كورت+ ئەک : كورته‌ک

3 – دوای ڕیشه‌ی چاووگ ده‌كه‌وێت دبێته‌ ناو:

:: په‌ست+ ئەک : په‌سته‌ک

:: ڕن+ ئەک : ڕنه‌ک

:: بڕ+ ئەک : بڕه‌ک

4 – به‌دوای ڕیشه‌ی چاووگ ده‌ڵكێت و ده‌بێته‌ ناو:

:: بڕ+ ئه‌ک: بڕه‌ک

:: نووس+ ئه‌ک: نووسه‌ک

:: زیر+ ئه‌ک : زیره‌ک.

5 – ێک: گونده‌ک، پیاوه‌ک، ژنه‌ک.

{ تێبـ: له‌ ناوچه‌ی سۆران به‌ره ‌وسه‌روه‌ له‌ بڕی( ێک)( ه‌ک) به‌كارده‌هێندرێت}.

.

.

_______________________

– ه‌که‌/– eke:

1 – پاشگرێكه‌ له ‌زمانی كوردی ده‌ڵكێت به‌دوای ناوی تاک، بۆ ناسانی نه‌ناس.

:: پیاوێک بۆ پیاوه‌که‌.

:: کفتەیەک بۆ كفته‌که‌

:: ژنێک بۆ ژنه‌که‌.

2 – بۆ بچووک نیشاندان

:: قوته‌که‌

:: خڕه‌که‌

:: شڕه‌که‌

3 – بۆ خۆشه‌ویستی و دۆستی

:: پیاوه‌که‌ وه‌ره‌.

:: كچه‌كه‌ وامه‌ڵێ.

:: براكه‌ كێ وه‌ده‌چی !.

– ه‌که‌ی/– ekey: ئمتـ:

– ه‌کی/– ekî: ئمتـ:

1 – وه‌ك پاشگرێك ده‌لكێت به‌دووی ناوه‌وه‌و بۆ كات و شوێن

:: رۆژه‌کی

:: جاره‌كی

:: جیكی

:: ده‌مه‌كی

:: وه‌خته‌كی

:: له‌زه‌كی

:: شه‌‌ڤه‌كی…. .

2 – به‌واتا وه‌ك

: كه‌ره‌كی.

3 – له‌گه‌ڵ نیشانه‌ی دۆخی تیان( ێ، یان ی)

:: خێلی : خێله‌كی

:: ده‌شتی: ده‌شته‌كی

:: شاری: شاره‌كی

4 – به‌ته‌نها

ئه‌كی: كێ !. چ كه‌س.

.

.

.

.